HR1, Deuce Rufus & Gnu Rufus Blog

Dis at blog fer me n HR1 n dat Gnu Rufus. I jes rites em all cuz I litrit. -- Deuce

Thursday, November 30, 2006

Kleen Butt


Dat HR, him gottim a few drinks inim and he say booyah he show us how to git bleecht.

So him gottim a kleen butt now. I gess I gotta do it someday.

Gnu, him jes glad to be here. Heehee.